^
CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Zasoby, firmy,projekty, bezpieczeństwo

Rejestry pomocnicze, zagadniania związane z bezpieczeństwem

Zasoby

Co rozumiemy pod pojęciem „zasoby” ?
Dla każdej maszyny możemy zgromadzić wiele różnych dokumentów w wersji elektronicznej, plików, zdjęć, filmów. Mogą to być instrukcje falowników, zdjęcia, różnego rodzaju protokoły przejęcia etc.
Plików tych nie trzymamy w bazie danych a w specjalnym katalogu i jego podkatalogach. W bazie danych natomiast trzymamy opis tych plików z relatywnymi ścieżkami do nich.

Prześledźmy idee i konfigurację zasobów na przykładzie.
Na naszym serwerze NEURONSOFT w folderze change mamy folder cmms_zasoby. A w nim różne inne foldery i pliki.W ustawieniach programuwprowadzamy adres sieciowy tego folderu ( jest on zapisany w pliku serwer.ini w sekcji [zasoby] kluczu path)

Teraz przechodzimy do rejestru i dodajemy informacje o pliku, powiedzmy o pdf z opisem falownika:W polu lokalizacja pliku możemy przyciskiem otworzyć przyciskiem standardowe okno wyboru plików.
Mamy też opcję „Otwórz katalog a nie plik”. Działa ona w ten sposób że gdy klikniemy w akcję otwórz to nie zostanie otwarty plik a cały folder który w nim się znajduje. Możemy np. dodać folder z serią zdjęć z jakiegoś zdarzenia – rejestrujemy wtedy jedno zdjęcie ale otwieramy cały folder.

Po zamknięciu okna edycji widzimy nową pozycję w rejestrze:

Zwróćmy uwagę na ścieżkę (path) do pliku na zakładce Folder zasoby. Jest ona złożona z dwu części zaznaczonych różnymi kolorami: jedna część to ścieżka do katalogu zasoby z ustawień a druga część to ścieżka zapisana w bazie danych wewnątrz tego katalogu (zobacz kolumnę ścieżka)
Dlaczego tak?
Wyobraźmy sobie że nie dzielimy ścieżki na pół tylko zapisujemy ją w całości. Nie trzeba by było nic ustawiać- wystarczyło by zapisać do bazy całą ścieżkę.
A teraz wyobraźmy sobie że przenosimy cały katalog na inny serwer i musimy korygować wszystkie ścieżki – masakra. A tak wystarczy wpisać tylko nową ścieżkę do katalogu zasoby. Jest też druga przyczyna - zdolny administrator sieci potrafi udostępnić nam ten katalog nawet przez internet - ale wtedy nazwa udziału będzie zupełnie inna. Zresztą z tego samego powodu ścieżka jest indywidualnie zapisywana dla każdej kopii programu.

Kiedy mamy zarejestrowany plik możemy skorzystać z linku AKCJA którego kliknięcie zaoferuje nam otwarcie dokumentu lub zapisanie na dysk.
Rekord z plikiem możemy też do maszyn, części i innych rejestrów i tam go otworzyć.

Po zarejestrowaniu plików możemy je powiązać z obiektami:

Często mamy plik, np. dokumentację jakiegoś sterownika czy falownika który występuje w więcej niż jednej maszynie. Możemy też pliki grupować wg własnych indeksów.

Firmy

Rejestr firm pozwala na zapisanie informacji o firmach związanych z utrzymaniem ruchu, dostawcach części, ośrodkach certyfiakcyjnych itp.

Podobnie jak w przypadku wyposażenia firmy można pogrupować za pomocą indeksu towarów i usług.

Dodawanie firm w innych rejestrach

W wielu rejestrach możemy podać firmę - może to być producent w rejestrze wyposażenia albo zewnętrzna firma wykonująca naprawę w rejestrze historii.
Program pozwala na wybranie firmy z rejestru albo na podanie nazwy firmy bez konieczności wpisywania jej do rejestru firm.
Po przyciśnięciu przycisku w polu edycyjnym pojawi się pytanie czy wpisać firmę ręcznie (pojawi się okienko do wpisania nazwy) czy wybrać z rejestru.Jeżeli firmę wybierzemy z rejestru to przy polu edycyjnym pojawią się literki BF a w pionowej tabeli rejestru przy nazwie firmy pojawi się link.

Dokumenty UR

Każda maszyna musi posiadać pewne dokumenty takie jak deklaracja zgodności CE, instrukcja BHP czy dokumentacja techniczno-ruchowa. Dokumenty te są o tyle ważne że gdy nawiedzi nas kontrola PiP to ich brak może mieć niemiłe konsekwencje. Często nie dla tego że tych dokumentów nie ma tylko że nie pamiętamy gdzie są.

Rejestr dokumentów pozwala zaewidencjonować te wszystkie dokumenty i co ważne zaewidencjonować też dokumenty które są wymagane a których brak. Ponadto dla każdego dokumentu możemy (powinniśmy) zapisać gdzie ów dokument i ewentualna jego kopia się znajduje aby przy okazji kontroli nie było panicznych ich poszukiwań.

Generator dokumentów

Projekty i inwestycje

Poza typowymi zadaniami takimi jak przeglądy i usuwanie awarii często działy UR prowadzą różne większe i mniejsze projekty i inwestycje takie jak modernizacje maszyn, instalacje nowych maszyn czy ich relokacje. Czasami nawet budują różne urządzenia.

Rejestr projektów i inwestycji służy zarządzaniem i ewidencjonowaniem takich działań.
Dla każdego projektu możemy:
 • określić ramy czasowe , planowany i rzeczywisty czas rozpoczęcia i zakończenia
 • śledzić ich postęp i status
 • zapisywać poszczególne zdarzenia z ich czasem, np. zakupy, poszczególne etapy etc.
 • określić (szacunkowo) ich koszt gotówkowy i czasowy (ilość roboczo godzin)
 • dodać części pobrane na wykonanie projektu

Uprawnienia i umiejętności pracowników

Każdy pracownik coś potrafi. A jedni potrafią więcej niż inni. Mało tego - niektórzy mają dokumenty potwierdzające te umiejętności a niektóre z tych dokumentów mają ważność do określonego dnia.
Rejestr uprawnień i umiejętności pozwala na opisanie tych umiejętności i uprawnień łącznie z ich terminami ważności.

Bezpieczeństwo

Były kiedyś czasy gdy utrzymanie ruchu polegało jedynie na naprawach maszyn, czasami na drobnych pracach inwestycyjnych związanych z parkiem maszynowym, potem doszła stopniowo profilaktyka czyli przeglądy.

Dziś trudno oderwać utrzymanie ruchu, po części za sprawą dyrektywy maszynowej, od zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Zresztą niesprawna maszyna to bardzo często niebezpieczna maszyna.

Informacje w opisie wyposarzenia

Wypadki

Rejestr wypadków pozwala na stworzenie ewidencji wszystkich wypadków i powiązanie ich z obiektami.
Celem rejestru nie jest zastąpienie dokumentacji BHP ( w opisie jest pole sygnatura akt przewidziane na odnośnik do takowej) a zaewidencjonowanie zdarzeń w kontekście poszczególnych maszyn.

Poza krótkim i szczegółowym opisem zdarzenia, obiektem ( maszyną ) przy której powstał wypadek i jego datą podajemy sygnaturę akt oraz ze słowników grupę skutków oraz grupę przyczyn wystąpienia wypadku.

Ocena ryzyka FMEA

Opis metody FEMA
Do oceny ryzyka zastosowano metodę FMEA – analiza przyczyn i skutków (Failure Mode and Effect Analysis). Podstawą tej metody jest wyznaczanie wskaźnika RPN – liczba priorytetowa ryzyka (Risk Priority Number ) opisywanego ilością punktów, służącego do identyfikowania wielkości ryzyka i przyjmowania jego akceptowalności. Wskaźnik RPN wyznaczono w oparciu o wartość kryteriów składowych oceny na podstawie poniższego wzoru:

RPN = P x Z x W

gdzie:
P – Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia oraz powstania skutku zagrożenia
Z – Zagrożenie – opisuje znaczenie zagrożenia dla pracownika
W – Wykrywalność zagrożenia

Każdy z wymienionych parametrów przyjmuje wartość od 1 do 10:

Prawdopodobieństo:
 1. Nieprawdopodobne - zagrożenie praktycznie nie występuje (1 / 1 500 00)
 2. Prawie nieprawdopodobne - zagrożenie występuje bardzo rzadko (1 / 150 000)
 3. Bardzo Małe - zagrożenie występuje rzadko (1 / 15 000)
 4. Małe - zagrożenie występuje rzadko (1 / 2000)
 5. Umiarkowane - zagrożenie występuje sporadycznie (1 / 400)
 6. Prawdopodobne - zagrożenie występuje dość często (1 / 80)
 7. Duże - zagrożenie występuje często(1 / 20)
 8. Bardzo duże - zagrożenie występuje bardzo często (1 / 8)
 9. Prawie nieuchronne - zagrożenie jest prawie nie do uniknięcia (1 / 3)
 10. Nieuchronne - zagrożenia nie można uniknąć (1 / 2)
Zagrożenie:
 1. Żadne - brak zagrożenia
 2. Bardzo nieznaczne - pomijalnie małe zagrożenie
 3. Nieznaczne - nieznaczne pogorszenie bezpieczeństwa
 4. Bardzo małe - pogorszenie bezpieczeństwa łatwe do eliminacji
 5. Małe - pogorszenie bezpieczeństwa, eliminacja powoduje niewielkie koszty
 6. Średnie - pogorszenie bezpieczeństwa, eliminacja powoduje średnie koszty
 7. Duże - wyraźne pogorszenie bezpieczeństwa, nie przekracza przepisów prawa ale powoduje duże koszty eliminacji
 8. Bardzo duże - pogorszenie bezpieczeństwa na granicy prawa, eliminacja powoduje duże koszty
 9. Niebezpieczne - wyraźne naruszenie przepisów prawa, brak możliwości użytkowania bez eliminacji przyczyn
 10. Bardzo Niebezpieczne - krytyczne naruszenie przepisów prawa, brak możliwości użytkowania bez eliminacji przyczyn
Wykrywalność:
 1. Prawie pewna - zagrożenie jest zawsze widoczne
 2. Bardzo wysoka - zagrożenie jest bardzo łatwe do wykrycia dzięki częstemu występowaniu objawów
 3. Wysoka - zagrożenie jest łatwe do wykrycia podstawowymi metodami kontrolnymi
 4. Umiarkowanie wysoka - zagrożenie jest łatwe do wykrycia poprzez zestandaryzowane procedury kontrolne
 5. Umiarkowana - zagrożenie jest możliwe do wykrycia poprzez zestandaryzowane procedury kontrolne
 6. Mała - zagrożenie jest możliwe do wykrycia poprzez zaawansowane procedury kontrolne
 7. Bardzo mała - zagrożenie jest możliwe do wykrycia poprzez wielokrotne zaawansowane procedury kontrolne
 8. Odległa - bardzo duże ryzyko nie wykrycia zaawansowanymi metodami kontrolnymi
 9. Bardzo odległa - wymaga badań kontrolnych lub statystycznych w celu wykrycia zagrożenia
 10. Prawie niemożliwa - nie są znane środki pozwalające na wykrycie zagrożenia
Na podstawie wartości w ten sposób obliczonego wskaźnika RPN szacujemy ryzyko według następujących kryteriów:

RPN: 801 – 1000 Ryzyko nietolerowanie. Użytkowanie maszyny jest niedopuszczalne
RPN: 501 – 800 Ryzyko istotne. Potrzebna natychmiastowa poprawa
RPN: 151 – 500 Ryzyko istotne. Potrzebna poprawa
RPN: 1 – do 150 Ryzyko tolerowane. Potrzebna dalsza kontrola