^
Golem OEE MES - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Raporty

Raporty i ich organizacja

Organizacja i opcje raportów

  • Raporty i zestawienia dla konkretnej maszyny w formie zakładek w jednym oknie
  • Raporty i zestawienia dla grupy maszyn w formie zakładek w jednym oknie
  • Samodzielne raporty takie jak np. raport zbiorczy wywoływane w różnych częściach programu, np. raport szczegółowy dla produktu dostępny jest w kartotece produktów oraz w zestawieniach i menadżerze zleceń.

Widok Raporty

Jeden z widoków w głównym oknie przedstawia listę maszyn aktualnej grupy z przyciskami otwierającymi odpowiednie raporty, np. jeśli do maszyny przypisany jest operator to obok niego pojawi się przycisk otwierający raport dla operatora.

Przycisk [1] otwiera okno informacyjne maszyny, [2] raport zbiorczy dla maszyny, [3] okno informacyjne maszyny,
[4] okno raportów dla maszyny, [5] miesięczną oś czasu, [6], zestaw raportów dla zlecenia, [7] raport dla narzędzia,
[8] raport dla operatora. Przycisk [9] otwiera okno współpracy z systemme CMMS Maszyna SMART a [10] okno inspektora cykli.

Predefiniowane dane

Dane w systemie można podzielić na dane historyczne gromadzone w bazie SQL z których tworzone są wszelkie raporty oraz dane aktualne przechowywane w podręcznej bazie stacji.

Dane w podręcznej bazie danych podzielone są na 6 zakresów (bloków danych):
  1. Bieżący miesiąc – liczniki kasowane są na początku miesiąca
  2. Bierząca zmiana robocza – liczniki kasowane są na początku zmiany roboczej
  3. Bierzące zlecenie – liczniki kasowane są w momencie tworzenia nowego zlecenia
  4. Zmiana robocza - 1
  5. Zmiana robocza - 2
  6. Zmiana robocza - 3
Zakresy 4,5,6 przechowują kopie danych trzech minionych zmian roboczych.

Każdemu zakresowi przypisana jest odpowiednia ikona. Ikony te są między innymi na przełącznikach służących do wyboru zakresu danych które chcemy aby były wyświetlane.
Czasami taki przełącznik ma jeszcze przycisk AUTO który działa w ten sposób że jeśli maszyna ma aktywne zlecenie to wyświetlane są dane dla zlecenia a jeśli nie to dane dla bieżącej zmiany.

Zakres czasu i odświerzanie

Dla zdecydowanej większości raportów ustalamy zakres czasu którego raport dotyczy. Służy do tego uniwersalny selektor czasu:

Przycisk [1] służy do przełączania rodzaju selektora – albo selektor rok [2] ,miesiąc[3], dzień [4], zmiana robocza[5] albo jako rozwijana lista [6]
Przełączniki dnia [4] i zmiany [5] mogą zostać wyłączone (pozycja --).
Wyłączony przełącznik dnia oznacza że zakresem jest cały wybrany miesiąc.
Dla niektórych raportów jest on dostępny w formie uproszczonej, np. tylko rok i miesiąc.

Raporty "drukowane"

Do niedawna system Golem był zoptymalizowany pod kontem raportów „drukowanych”. W programie był ich podgląd a na „spotkania produkcyjne” można było je wydrukować.
Dziś, kiedy każdy ma podłączony do laptopa duży monitor, w sali konferencyjnej wisi telewizor największy jaki był a spotkania zdalne z podglądem monitora stały się codziennością powoli będziemy migrować do raportów do „oglądania” na monitorze wersje drukowane oczywiście zostawiając.

Raport „drukowany” jest podglądem potencjalnego wydruku. Możemy go skalować, ustawić drukarkę, wydrukować, zapisać do pliku pdf.

Powiadomienia

Zarówno w raportach dla maszyny jak i raportach dla grupy maszyn dostępny jest rejestr wszystkich powiadomień czyli wszystkich zdarzeń i/lub komentarzy dostępnych w systemie.
Ponadto lista powiadomień jest integralną częścią wielu innych raportów.

Raport zbiorczy dla maszyny, zlecenia, i operatora

To trzy podstawowe, podobne formą i zawartością raporty które są tworzone dla trzech różnych podmiotów: maszyny, zlecenia produkcyjnego i operatora.

Raport zbiorczy gromadzi wszystkie dane maszyny dla wybranego zakresu czasu. W raporcie mamy ilości wyprodukowane, ilości braków, wykres OEE, zestawienie i wykres czasów poszczególnych statusów, wykres statusu rozszerzonego, wykres klasyfikacji braków, skrócony raport dla operatorów, rozkład zużycia energii w kontekście statusu oraz listę powiadomień.

Raport dla zlecenia jest de facto raportem zbiorczymi gdzie kryterium nie jest czas a identyfikator zlecenia. Od raportu zbiorczego odróżniają go dodatkowe tabelki z parametrami zlecenia i zmianami tych parametrów.

Z kolei raport dla operatora jest raportem zbiorczym dla wybranego zakresu czasu dla wybranego operatora gdzie parametry są sumą „osiągów” wszystkich maszyn których badany pracownik był w tym czasie operatorem.

Raporty dla grupy maszyn

Podsumowanie grupy

Raport dla grupy maszyn ma formę tabeli gdzie poza wierszami reprezentującymi poszczególne maszyny mamy wiersze które agregują poszczególne wartości: minimum, maximum, średnią i sumę.
Dostępne są też sumaryczne wykresy statusu i OEE. Wykresy OEE są dwa, ten drugi powstaje z sumowania danych po odrzuceniu tych maszyn które w badanym okresie były przez co najmniej 95% czasu w stanie postoju planowanego.

Zakres czasu dla jakiego robiony jest raport może zostać albo wybrany przyciskami predefiniowanymi (b. miesiąc, b. zmiana, trzy zmiany w tył ) albo przyciskiem „zakres czasu” wybieramy czas z selektora czasu okna głównego.
W pierwszej kolumnie dla każdej maszyny mamy link „MENU” dający dostęp do danych szczegółowych.

Podsumowanie grupy dla utrzymania ruchu

Utrzymanie ruchu potrzebuje, choćby po to aby planować działania prewencyjne jak najszerszego spojrzenia na park maszynowy. Głównym źródłem danych są oczywiście systemy CMMS ale danych nigdy za wiele.
Podsumowanie jest prawie identyczne jak poprzednie podsumowanie ale stawia nacisk na informacje ważne dla służb UR. Dodany jest wskaźnik MTTR oraz trzy wersje wskaźnika MTBF które różnią się podstawą czasu ( czasem między awariami ). Dla MTBF podstawą jest cały badany czas, dla MTBF1 czas z wyjęciem czasu postojów planowanych a dla MTBF jest to czas rzeczywistej pracy.

Dzień z podziałem operator/zlecenie

Produkt i Zlecenie

Przyjęło się że pracę maszyn monitorujemy w kontekście czasu. Praca na poszczególnych zmianach roboczych, praca w skali miesiąca, tygodnia, praca w dowolnym wybranym przez nas zakresie czasu.

Jednak coraz częściej interesuje nas to jak maszyna realizowała konkretne zlecenia produkcyjne oraz to dlaczego wykonanie dwu identycznych zleceń produkcyjnych zajmuje nam różny czas.

Poza opisanym wyżej raportem zbiorczym dla zlecenia produkcyjnego mamy szereg narzędzi do analizy zleceń i produktów.

Relacja produkt - zlecenie

Pamiętajmy o tym że produkt jest opcjonalnym parametrem zlecenia. Możemy stworzyć kartotekę produktów którą użyjemy przy tworzeniu nowego zlecenia dzięki czemu nastąpi powiązanie zlecenia z produktem.
Ale nie musimy
W takim przypadku nie będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstw raportowania dla produktu.
Takie podejście ma często miejsce przy „zasilaniu” systemu zleceniami z systemów zewnętrznych gdzie podanie numeru ID produktu z kartoteki nie jest wymagane.

Zestawieie zleceń

Zestawienie gromadzi wszystkie zlecenia produkcyjne dla wybranej maszyny lub grupy maszyn.
W tabeli widoczne są takie dane jak nazwa zlecenia, produktu, status zlecenia, nazwa narzędzia oraz podsumowanie zlecenia. W bocznej tabeli widoczne są bardziej szczegółowe dane łącznie z parametrami zlecenia.

Raport dla zlecenia i przebiegu zlecenia

Raport dla zlecenia jest bardzo podobny do raportu zbiorczego dla maszyny. Różnica jest taka że nie podajemy zakresu czasu tylko agregujemy wszystkie dane dla bieżącego zlecenia.
Dodatkowo raport zawiera parametry zlecenia oraz historię zmian parametrów w trakcie jego realizacji.Z kolei raport przebiegu zlecenia oparty jest na rejestrze powiadomień. W każdym wierszu widzimy kolejno: czas zdarzenia, czas od początku zlecenia, raportowaną operację, wartości wskaźników OEE oraz licznika produktów i braków w momencie wstąpienia zlecenia, komentarz jeśli takowy dodano, status w momencie wystąpienia zlecenia oraz osobę która zdarzenie zainicjowała i operatora maszyny.

zobacz przykładowy raport zlecenia (wersja drukowana) zobacz przykładowy raport przebiegu zlecenia

Raport dla produktu

Dla każdego produktu możemy wygenerować raport dla wybranego okresu czasu. Raport zawiera informacje o ilości wykonanej i brakach, sumaryczny wykres statusu oraz listę zleceń przypisanych do produktu w badanym okresie.


W zestawach raportów dla maszyn i dla grupy maszyn dostępne są raporty dla produktu zawierające sumaryczne zestawienie produktów realizowanych w danym okresie.

Analiza zleceń produktu

Analiza zleceń w ramach produktu to proste narzędzie analityczne pozwalające na odpowiedź na pytanie: skąd się biorą różnice w realizacji takich samych zleceń produkcyjnych.

W tabeli wyświetlane są parametry zleceń z wybranego zakresu czasu oznaczonych tym samym kodem produktu. Pierwsze 4 wiersze pokazują sumę, średnią, minimum i maksimum parametrów w kolumnach.
Możemy listę posortować wg różnych kryteriów a dal zaznaczonego rekordu widoczne są parametry zlecenia i możliwe jest przywołanie raportu.

Meeting board


Meeting Board to zestaw raportów stworzony z myślą o spotkaniach produkcyjnych w większym gronie.
To zestaw raportów dla grupy maszyn dla wybranego tygodnia z podziałem na dni/zmiany gdzie możemy szybko przejść od ogółu (zagregowane dane dla całej grupy) do szczegółu czyli raportów dla maszyn i zleceń.

Export

Eksport w raportach

Wiele zestawień i raportów ma opcję eksportu. Eksport odbywa się za pomocą specjalnego formularza:
Po otwarciu okna eksportu z lewej strony widoczna jest lista kolumn - możemy wyłączyć te których nie chcemy eksportować.
Widoczną tabelę możemy zapisać do pliku Excela, do pliku CSV, do pliku HTML, skopiować do schowka (i np wkleić do arkusza excela) lub zapisać do pliku XML.
Domyślnym separatorem dziesiętnym jest kropka – możemy zmienić ją na przecinek.
Jeśli w eksportowanych danych są czasy to możemy wybrać ich format: mogą być zapisany jako tekst (w konwencji przyjętej w systemie) albo liczbowo jako godziny, minuty lub sekundy.

Kreator eksportów

Pivot